วันที่ 10 กันยายน 2564 นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง

เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการวิสาหกิจชุมชนอำเภอบ้านแพง  ณ สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านแพง

อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม