วันที่ 28 กันยายน 2564 นางฐิตาพร  กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง

เข้าร่วมประชุม พิจารณากลั่นกรอง การประเมินผลการปฏิบัติงาน และเลื่อนค่าตอบแทน

พนักงานราชการครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม