วันที่ 12-13 พฤษภาคม 2563  ข้าราชการครู และคณะครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอบ้านแพงเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาครู กศน.เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนและยกระดับผลสัมฤทธื์ทางการเรียนของนักศึกษา กศน. ณ ห้องประชุมศรีโคตรบูรณ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดนครพนม