การอบรมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน หลักสูตรการพัฒนาสื่อการเรียนรู้ด้วยตนเองสำหรับครู กศน.

ระหว่างวันที่ 26-28 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมระยอง2 โรงแรมสตาร์ คอนเวนชั่น จ.ระยอง