วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565 นางฐิตาพร กิติศรีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบ้านแพง พร้อมด้วย คุณครูอุกฤษฏ์ ตันมูล ครู กศน.ตำบลบุคลเข้าร่วมโการประชุมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการขับเคลื่อนการดำเนินงานของศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย (ศส.ปชต.)กับการเตรียมการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดนครพนม