วันที่ 7 ธันวาคม 2564 บุคลากร กศน.อำเภอบ้านแพง จัดกิจกรรมโครงการเรียนรู้ตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องการปลูกผักปลอดสารพิษ

ณ กศน.อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม