วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 คุณครูพัฒนพงษ์ กลยุธนาพร้อมด้วยคณะ กศน.อำเภอบ้านแพง เข้าร่วมโครงการอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาสาสมัครสาธารณสุข(โควิด-19) ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเข ณ โรงเรียนบ้านนาเข ตำบลนาเข อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม